ამირანაშვილი გიორგი

ამირანაშვილი გიორგი

სამართლის დოქტორი (თსუ); ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი, ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტის წევრი; ალტე უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი; გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; ქუთაისის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; სსიპ − განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრი; ჟირონას უნივერსიტეტის (ესპანეთი) ევროპული და შედარებითი კერძო სამართლის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი; ა(ა)იპ – თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრის დირექტორი; ჟურნალ „თანამედროვე შრომის სამართლის მიმოხილვის“ მთავარი რედაქტორი.