დარიკო პავლიაშვილი

დარიკო პავლიაშვილი

დაკო პავლიაშვილი გახლავთ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებული. 2017 წელს მინიჭებული აქვს ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობით, 2019 წელს მიენიჭა ბრიტანეთისმცოდნეობის მაგისტრის (ანგლისტი) აკადემიური ხარისხი, წარმატებით დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „უორდროპები და მათი საქართველო“. დაკო პავლიაშვილი 2021 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას. დაკო პავლიაშვილმა 2019 წელს ჩააბარა სასერთიფიკატო გამოცდა (მასწავლებლის საგნის) ინგლისურ ენაში (ოთხივე კომპონენტი), მოიპოვა მაქსიმალური 10 კრედიტი.

დაკო პავლიაშვილს გავლილი აქვს მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი (1 წლიანი) პროგრამა, 2020-2021 სასწავლო წელს. მას მინიჭებული აქვს ინგლისური ენის უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. ის აქტიურად ესწრება სესიებს, ტრენინგებს, ამასთან აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო აქტივობებში. ერთ-ერთ მაგალითად, ის გამოარჩევს Macmillan Education -ის მიერ განხორციელებულ – Global Teachers’ Festival 2023 – სესიებს. ის ორიენტირებულია ELT სფეროში არსებულ მიმდინარე სიახლეებსა და თანამედროვე სწავლების უახლეს მეთოდებზე.

 • ტრენინგები

  • სწავლის შედეგების ვალიდურობის დადასტურება საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სილაბუსებში Promoting interculturality in ELT through cultural diversity

  • Changing the World, One Step at a Time

  • Befriending Distractions in the Young Learner Classroom

  • What Makes Young People Tick These Days?

  • Every Child Matters

  • Children’s writing: Pictures, words, sentences and beyond!

  • Overcoming Learner Fatigue through Creativity

  • Reflections on Leading a Global Network of Language Schools in Uncertain Times

  • Motivation Begins with How We Feel

  • The Passage to Adulthood

  • Opening Teenagers’ Hearts and Minds to the World

  • Using Images to Explore Culture

  • Promoting Positive Washback

  • Finding Lifelines of Reflection in Shakespeare

  • Mastering the Five Competencies of Social Emotional Learning

  • Stress-busting Meditations for Busy Teachers

  • ELF – English in International Working Environments

  • Which English Will Give our Students the Best Mileage?

  • Past and Future of Teaching: A Science of Learning Perspective

  • What Our Brain Does When Learning, and Why it Matters უფროსი მასწავლებელი ეფექტური კომუნიკაციები და კონფლიქტების მოგვარება ფსიქოლოგიაზე დაფუძნებული სწავლება თანამედროვე მეთოდებით ელექტრონული რესურსების გამოყენება სასწავლო პროცესში მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება (საგანი – ინგლისური ენა) Twelfth international Tbilisi summer school in logic and language, TSU