ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, გაწერილია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში, განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისათვის. ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის უფლების მოპოვება ხდება:

ბიზნესის ადმინისტრირება

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციის დონე:

VI

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

სწავლების ენა:

ინგლისური

პროგრამის კოდი:

1430101

პროგრამის მოცულობა (ECTS) :

240 ECTS კრედიტი, 8 სემესტრი

პროგრამის ხელმძღვანელი

ზურაბ მუშკუდიანი - პროფესორი

143 ბიზნესის ადმინისტრირება
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

მათემატიკა
ისტორია

მზად ხართ გახდეთ ჩვენი სტუდენტი?