ხ.დ.კ

2020 წელს გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი გახდა ჩინეთის საერთაშორისო განათლების ჯგუფის წევრი და საერთაშორისო საგანმანათლებლო ქოლგის ქვეშ მოექცა. უნივერსიტეტის მფლობელი გახდა საერთაშორისო ინვესტორი – KANG ZHENG, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით რამდენიმე ათეულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას მართავს. შესაბამისად, უნივერსიტეტის მფლობელის ინიციატივით, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ახალი სახელწოდებით – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი GIU (ჯიუ) აგრძელებს ფუნქციონირებას.

უნივერსიტეტის მდებარეობა, საიდენტიფიკაციო კოდი, საბანკო რეკვიზიტი, უნივერსიტეტის კოდი ცნობარში – 143 უცვლელია. შეიცვალა უნივერსიტეტის სახელწოდება სოციალურ ქსელში და უკვე ახალი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით ფუნქციონირებს.

დიახ, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ ავტორიზებული საგანამანათლებლო დაწესებულებაა, ხოლო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები აკრედიტებულია.

ბაკალავრიატის სწავლების საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველია ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები.

სტუდენტების საგრანტო კონკურსში გრანტის მოპოვების/გაუმჯობესების საკითხს აწესრიგებს ,,ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულება“.

სტუდენტის ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლა GIU-ში დადგენილი წესების დაცვით.

მაგისტრატურაში ჩარიცხვა ხორციელდება GIU მაგისტრატურაში მიღების წესების შესაბამისად.

GIU-ში მობილობის წესით ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ #10/ნ ბრძანების შესაბამისად.

მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ“.

სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს შეფასების 100-ქულიანი სისტემით.

91 – 100 ქულა არის შეფასება “A” ანუ “ფრიადი”
81 – 90 ქულა არის შეფასება “B” ანუ “ძალიან კარგი”
71 – 80 ქულა არის შეფასება “C” ანუ “კარგი”
61 – 70 ქულა არის შეფასება “D” ანუ “დამაკმაყოფილებელი”
51 – 60 ქულა არის შეფასება “E” ანუ “საკმარისი”
41 – 50 ქულა არის შეფასება “FX” ანუ “ვერ ჩააბარა”
40 – 0 ქულა არის შეფასება “F” ანუ “ჩაიჭრა”

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია:

 • აკადემიური შვებულება;
 • ავადმყოფობა;
 • უცხო ქვეყანაში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა;
 • სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა მძიმე, ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე;
 • ფინანსური დავალიანება;
 • ფინანსური რეგისტრაციის გაუვლელობა.
 • სახელმწიფო სასწავლო გრანტი – 50%, 70%, 100%;
 • სოციალური დაფინანსება – საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო, თბილისის მერია და სხვა;
 • წილობრივი და /ან სრული თვითდაფინანსება.

ჯიუ-ში სწავლის საფასურის ღირებულება შეადგენს – 2 250 ლარს;

სწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად:

 • პირველი ნაწილი – სწავლის დაწყებიდან ერთი კვირის ვდაში;
 • მეორე ნაწილი – მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე;
 • მესამე ნაწილი – მიმდინარე წლის 15 მარტამდე;
 • მეოთხე ნაწილი – მიმდინარე წლის 15 მაისამდე.

უნივერსიტეტი ახორციელებს უმაღლესი განათლების – ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებს:


ა) ბაკალავრიატი – საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 240 კრედიტს – პირველი საფეხური;
ბ) მაგისტრატურა – საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს არანაკლებ 120 კრედიტს – 120 კრედიტს – მეორე საფეხური.

სწავლის პროცესში ყოველი სასწავლო წლის წარმატებით დასრულება სტუდენტისაგან მოითხოვს შესაბამისი ძალისხმევის სამუშაოთა შესრულებას – 60 კრედიტის (სემესტრში 30 კრედიტი) დაგროვებას.

სტუდენტი მიიღებს კრედიტს მხოლოდ სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ, კონკრეტული კომპონენტების დაუფლებისათვის სავალდებულო სამუშაოთა წარმატებით შესრულებისა და სწავლის შედეგების დადებითი შეფასების შემდგომ.

სტუდენტს აკადემიური შვებულება ეძლევა:

 • უცხოეთში სწავლის გაგრძელებისას, არაუმეტეს სამი წლის ვადით. გარდა იმ შემთხვევის, როცა დოკუმენტურად დასტურდება სასწავლო პროგრამის მეტი ხანგრძლივობა;
 • სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის გამო;
 • ორსულობისა და ახალშობილის მოვლის გამო (არაუმეტეს 2 სემესტრისა);
 • სხვა საპატიო მიზეზით, ფაკულტეტის საბჭოს მიერ კონკრეტული განცხადების საფუძველზე მიღებული დადგენილების შესაბამისად.

უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ორგანიზაცია ეფუძნება “კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემას” (ECTS) და მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამით, რომელიც დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ. ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს, კრედიტების დადგენილი რაოდენობის ათვისების შემდეგ, ენიჭება ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და დიპლომთან ერთად გაიცემა ECTS ნიმუშის დიპლომის დანართი.