ჟურნალისტიკა

ჟურნალისტიკა

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციის დონე:

VI

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

1430104 ჟურნალისტიკა

პროგრამის მოცულობა (ECTS) :

240 ECTS კრედიტი, 8 სემესტრი

პროგრამის ხელმძღვანელი

მარინე ვეკუა - საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი

143 ჟურნალისტიკა
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

მათემატიკა
ისტორია
გეოგრაფია
ლიტერატურა
სამოქალაქო განათლება

მზად ხართ გახდეთ ჩვენი სტუდენტი?