სამართალი

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, გაწერილია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში, განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

სამართალი

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციის დონე:

VI

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

სამართლის ბაკალავრი

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

სამართალი 1430105

პროგრამის მოცულობა (ECTS) :

240 ECTS კრედიტი, 8 სემესტრი

პროგრამის ხელმძღვანელი

ლიკა საჯაია - სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

პროგრამის თანახელმძღვანელი

თათული დოლიძე - სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

143 სამართალი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

მათემატიკა
ისტორია
სამოქალაქო განათლება

მზად ხართ გახდეთ ჩვენი სტუდენტი?