ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგიის ქართულენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს, რომელსაც გააჩნია სახელმწიფოს მიერ დადასტურებული შესაბამისი დოკუმენტი (ატესტატი) ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი და რომელიც, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვებს სწავლის უფლებას აღნიშნულ პროგრამაზე და გაივლის ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში.

ფსიქოლოგია

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციის დონე:

VI

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

1430108

პროგრამის მოცულობა (ECTS) :

240 ECTS კრედიტი, 8 სემესტრი

პროგრამის ხელმძღვანელი

გიორგი გერგაული - ასოცირებული პროფესორი
giorgi.gergauli@giu.edu.ge

143 ფსიქოლოგია
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

მათემატიკა
ისტორია
ბიოლოგია

მზად ხართ გახდეთ ჩვენი სტუდენტი?