ტურიზმი (ინგლისურენოვანი)

ტურიზმის ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, გაწერილია გთუნი-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში, განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

ტურიზმის ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის უფლების მოპოვება ხდება

ტურიზმი

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციის დონე:

VI

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

სწავლების ენა:

ინგლისური

პროგრამის კოდი:

1430107

პროგრამის მოცულობა (ECTS) :

240 ECTS კრედიტი, 8 სემესტრი

პროგრამის ხელმძღვანელი

ნინა კეკელიძე - პროფესორი

143 ტურიზმი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

მათემატიკა
ისტორია
გეოგრაფია

მზად ხართ გახდეთ ჩვენი სტუდენტი?