ტურიზმი

ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, გაწერილია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში, განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

ტურიზმი

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციის დონე:

VI

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

ტურიზმი 1430106

პროგრამის მოცულობა (ECTS) :

240 ECTS კრედიტი, 8 სემესტრი

პროგრამის ხელმძღვანელი

სოფიკო თევდორაძე - პროფესორი

143 ტურიზმი
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

მათემატიკა
ისტორია
გეოგრაფია

მზად ხართ გახდეთ ჩვენი სტუდენტი?