წულაია ნინო

წულაია ნინო

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში)

განათლების მეცნიერებების დოქტორი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუ-ს აფილირებული ასოცირებული პროფესორი.
ნინო წულაია გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების (მოდული: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა) სამაგისტრო პროგრამის და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების (კონცენტრაცია: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა) ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული. ნინო გახლავთ მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამის (Future Leaders Exchange (FLEX) Program) 2004 წლის გამარჯვებული. საშუალო საფეხურის განათლების მე-12 კლასი მას გავლილი აქვს აშშ-ის კალიფორნიის შტატის Esparto High School-ში.

ნინო წულაია 2017 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას უმაღლეს საგანმანათლებლო საფეხურზე. წაკითხული აქვს ინგლისური ენის სწავლების პრაქტიკული/დარგობრივი და თეორიული კურსები სხვადასხვა საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაში. ნინო აქტიურად მონაწილეობს ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციებში. გამოქვეყნებული აქვს ოცამდე ინგლისურენოვანი სტატია უცხოური ენის სწავლების მეთოდიკის და შეფასების მიმართულებით საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში. ნინო წულაია ჩართულია ევროკავშირის ერაზმუს+ ის საგანმანათლებლო პროექტებში და ამ პროექტების ფარგლებში მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ ტრენინგსა და ვორქშოპში ევროპის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

 • ჰობი, ზოგადი ინტერესები

  კითხვა, ფოტოგრაფია

 • კონფერენციები, ტრენინგები და ჯილდოები:

  • Tsulaia, N. (2023). Digital learning tools to create new learning environments. In Proceedings of the 3rd International Conference “Reviews of Modern Science” (pp. 24-30). Zurich, Switzerland: Publisher Agency.
  • Tsulaia, N. (2023). Constructivism as a theory of learning (foundations and significance). In Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference “Basics of Learning the Latest Theories and Methods” (pp. 228-232). Boston, USA: International Science Group.
  • Chkotua, M. & Tsulaia, N. (2023). English as a Foreign Language Learners’ attitudes towards Data-Driven Learning of Grammar. In Conference Proceedings of INTED2023 (17th annual Technology, Education and Development Conference) (pp. 4690-4697). Valencia: IATED.
  • Tsulaia, N. (2022). On the issue of the role of grammar in language teaching and learning. International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists “WEST-EAST”, 8 (1. October), 82-90.
  • Tsulaia, N. (2022). Deductive and inductive approaches to grammar teaching: merits and demerits. In Proceedings of X International Scientific and Practical Conference “Analysis of Modern Ways of Development of Science and Scientific Discussions“ (pp. 363-368). Bilbao, Spain: International Science Group.
  • Tsulaia, N. (2022). Advantages of corpus-based approaches to language teaching. In Proceedings of Fifteenth International Scientific Conference “”Education, Science, Innovations in the Post-Pandemic Period””. Gori: Gori State University Publication.
  • Tsulaia, N. (2022). Data-Driven Learning – an Innovative and Revolutionary Trend in Foreign Language Teaching. In Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference – ”Education, Research, Practice” (pp. 82-86). Telavi: Iakob Gogebashvili State University Publication.
  • Tsulaia, N. (2022). Corpus-based teaching of English phrasal verbs. International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists “WEST-EAST”, 7 (1. March), 77-83.
  • Tsulaia, N. (2021). The Effect of Data-Driven Learning of Grammar on Georgian EFL University Students’ Grammar Achievement. European Scientific Journal (ESJ), 17(33), 168-180.
  • Tsulaia, N., & Chkotua, M. (2021). Corpus-based discovery learning in teaching English as a foreign language. In IRCEELT Conferences Proceedings Book (pp. 309-316). Tbilisi: International Black Sea University.
  • Tsulaia, N. (2021). The impact of communicative approach to grammar teaching on EFL university students’ grammatical knowledge and oral communication ability (A case of Georgian university). In Proceedings of Sokhumi State University, Humanities and Social-Political Science Series (vol. XIX) (pp. 122-138).
  • Tsulaia, N. (2020). Exploring the opportunities and challenges of implementing Data-Driven Learning in Georgian context of English as a Foreign Language Teaching. In N. Doghonadze, J. Krajka & J. Smeds (Eds.), Modern Trends in Education in Georgia (Volume 3). Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing.
  • Adamia, Z. & Tsulaia, N. (2020) Critical Friend Approach – an innovative assessment tool of students’ academic performance in foreign language teaching. International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists “WEST-EAST”, 3 (1. October), 49-61.
  • Tsulaia, N. & Adamia, Z. (2020). Formative assessment tools for higher education learning environments. International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists “WEST-EAST”, 3 (1. March), 86-93.
  • Tsulaia, N. (2020). Teaching grammar in an English as a Foreign Language (EFL) context: different approaches, their peculiarities and student views. In IRCEELT Conferences Proceedings Book (pp. 169-177). Tbilisi: International Black Sea University.