სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და შრომათა კრებული - GIU

GIU STUDENTS CONFERENCE – ჯიუს სტუდენტური კონფერენცია 𝟐𝟎𝟐𝟒

კონფერენციის თემატიკა:
🔻სოციალური და ეკონომიკის მეცნიერებები: ჟურნალისტიკა, ფსიქოლოგია,
სამართალი, პოლიტიკის მეცნიერებები, ეკონომიკა და სხვა.
🔻ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ენათმეცნიერება, ისტორია, ფილოსოფია და სხვა.

 

 

პროგრამა

 5 ივნისი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ, სამღერეთის  ქ. 5
10:30 – 11:00                 რეგისტრაცია                                                                        სააქტო დარბაზი
11:00 – 11:30                 კონფერენციის გახსნა                                                          სააქტო დარბაზი
მოდერატორი: გრიგოლ კალანდაძე, ასოცირებული პროფესორი

11:00 – 11:10        გიორგი მათიაშვილი, პროფესორი, საქართველს საერთაშორისო        უნივერსიტეტი ჯიუს რექტორი.

11:10 – 11:15        ელისო ელისაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოსსაერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუს კანცლერი.

11:15 – 11:20        ლალი ჩაგელიშვილი, პროფესორი, ვიცე-რექტორი ხარისხის უზრუნველყოფისმიმართულებით

11: 20 – 11:30       სოფიკო თევდორაძე, პროფესორი, ვიცე-რექტორი სასწავლო მიმართულებით

11:30 – 13:00                პანელი I : კერძო სამართალი                            სტუდენტური სივრცე
მოდერატორი: თათია დოლიძე, ასოცირებული პროფესორი, სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

თამთა რობაქიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:ელექტრონული საშუალებებით დადებული გარიგებები მომხმარებელთა უფლებების დაცვისკონტექსტში.

ქეთევან გეთიაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: კურიერების სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრის გამოწვევები შრომითიხელშეკრულებისა და მომსახურების ხელშეკრულების საფუძველზე.

ბადრი ხატიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი: სასამსახურო ხელშეკრულების თეორიულიდა პრაქტიკული ასპექტები.

გიორგი გელაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:საქართველოში არსებული ცნობიერების პრობლემა შრომის სამართლის კუთხით.

გრიგოლი ახალაია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი: დაშლილი მეწარმე სუბიექტის – შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების არსებობის გაგრძელების შესაძლებლობებისფარგლები ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით.

სალომე გაჩეჩილაძე, სამცხე-ჯავახთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: ჩუქების გაუქმებადასაჩუქრებულის უმადურობის გამო.

მარიამ ზაქარეიშვილი, მარიამ მელიქიშვილი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: ფიზიკური პირის ქმედუნარიანობის დაზუსტების აუცილებლობა.

11:30 – 13:00         პანელი II – ინტერდისციპლინური              არაფორმალური     განათლების              სივრცე
მოდერატორი : გიორგი კობერიძე, ასოცირებული პროფესორი. ბიზნესის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი.

 

გურამ ლაფაჩი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა და ეკონომიკური დისკომფორტის ინდექსი.

ანა ლაფაჩი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: მაკროეკონომიკური მოდელირების სრულყოფა და ქცევითი ეკონომიკა.

ოლღა თავაძე, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: 2024 წლის წინასაარჩევნო მედიასივრცე.

მარიამ ბერია, მარი მანველიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი: რეგიონიდან სასწავლებლად მიგრირებული სტუდენტების გამოცდილება თბილისში საცხოვრისით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით.

ანა სხულუხია, კავკასიის უნივერსიტეტი: შფოთვა და დეპრესია აუტიზმის მქონე ბავშვთა მშობლებში.

ლანა წივილაშვილი, ელენე ობგაიძე, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ:ტურიზმი ციფრულ ეპოქაში.

13:00 – 13:30                           შესვენება                                                           სააქტო დარბაზი
13:30 – 15:00         პანელი I – საჯარო სამართლი                                     სტუდენტური სივრცე
მოდერატორი: ნინო ბოჭორიშვილი, პროფესორი. სამართლის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

ლიკა ბაგაშვილი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების კონცეფცია.

ლარისა ხარაიშვილი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: შეკრებისა დამანიფესტაციის უფლების ნებადართული შეზღუდვები.

ლიკა კაკაშვილი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: სასამართლოგადაწყვეტილებათა უზენაესობა და ეფექტიანი აღსრულების პრობლემები.

თამარ დევრისაშვილი და ნათია სულთანიანი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: გენდერული უთანასწორობა, როგორც მერიტოკრატიის ხელშემშლელი ფაქტორი.

ქეთევანი კაპანაძე, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: ბავშვის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები.

მარიამი ნიქაბაძე, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ეროვნული და საერთოშორისო სამართლებრივი მექანიზმები.

13:30 – 15:00         პანელი II- სისხლის სამართლი და პოლიტიკა

არაფორმალური განათლების სივრცე

მოდერატორი: გიორგი სვიანაძე, ასისტენტ-პროფესორი

ბარბარე მეუნარგია, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: ევთანაზია – უშფოთველის სიკვდილის უფლება.

ანა კვარაცხელია, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრობლემა საქართველოში.

გიორგი დათაშვილი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: შრომითი უფლებები და ეკონომიკური კრიზისი ქვეყანაში.

მარიამ ბახტაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: საქართველოს პრეზიდენტის როლისა და მნიშვნელობის შინაარსობრივი და ანალიტიკური ასპექტები დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და ფორმალური უფლებამოსილების ჭრილში – ურთიერთთავსებადობა თუ სრული კოლიზია?

ჯუნა ობოლაძე, სამცხე-ჯავახთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: პერსონალური ინფორმაციის სამართლებრივი ასპექტები და მათი გამოწვევები.

მარი ლომაია, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ: ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციით განსაზღვრული ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის პრაქტიკული განხორციელება. 

   15:30 – 16:00               კონფერენციის შეჯამება[1]                                          სააქტო დარბაზი
მოდერატორი: გრიგოლ კალანდაძე, ასოცირებული პროფესორი
თათია დოლიძე, ასოცირებული პროფესორი, სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

გიორგი კობერიძე, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

გიორგი სვიანაძე, ასისტენტ პროფესორი

ნინო ბოჭორიშვილი, პროფესორი, სამართლის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

 

სერტიფიკატების გადაცემა   

 

გიორგი მათიაშვილი, პროფესორი, საქართველს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუს  რექტორი.

ელისო ელისაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს საერთაშორისოუნივერსიტეტი ჯიუს კანცლერი.

 

თბილისი

2024

FAQ