ჯანდაცვის სკოლის აკადემიური პერსონალი

პროფესორები

ასოცირებული პროფესორი

ასისტენტ-პროფესორი

მოწვეული ლექტორები