პროექტი "RE-DIRECTION" - GIU
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრობის სამინისტრომ შეიმუშავა ახალი ინიციატივა ელექტრონული სწავლების საკითხის შესახებ, რომელიც ეხმიანება “Erasmus+”-ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტს “RE-DIRECTION – Redefining Higher Education on a digital context, while promoting a common, inclusive and sustainable framework based on EU best practices and policy recommendations”, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. აღნიშნული პროექტის კონსორციუმში მონაწილეობს საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ.

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მიუხედავად ამისა, აქ არსებული ხედვები და აზრები მხოლოდ ავტორ(ებ)ის მიერ არის გამოთქმული და შესაძლოა, არ დაემთხვეს ევროკავშირის ან ევროპის განათლებისა და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტოს (EACEA) ხედვებსა და აზრებს. არც ევროკავშირი და არც ევროპის განათლებისა და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტო არ აგებენ პასუხს აღნიშნულ ხედვებსა და აზრებზე.

სამინისტროს ინიციატივის შესახებ ვრცლად: https://mes.gov.ge/content.php?id=13718&lang=geo
 “RE-DIRECTION”-ის პროექტის შესახებ ვრცლად: https://re-direction.org/

FAQ