ბიზნესის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური პერსონალი

პროფესორები

ასოცირებული პროფესორი

ასისტენტ-პროფესორი

ასისტენტები

მოწვეული ლექტორები